...anderledes personlig

Vejledninger til boliglejere

Søger du som boliglejer nyttige vejledninger kan du her se et udpluk af vores informationskilder.

Vedligeholdelse af lejligheden
Den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren.
Du skal som lejer foretage løbende vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, således at lejligheden til enhver tid fremstår som velvedligeholdt.
Udlejer sørger for at afholde udgifterne til udvendig vedligeholdelse.
Ved udvendig vedligeholdelse forstås ikke bare vedligeholdelse udendørs, men alt det der ikke er indeholdt i begrebet “indvendig vedligeholdelse”. Det kan være visse arbejder inde i lejlighederne, f.eks. reparation af en utæt radiator.

Ordensregler
Sammen med lejekontrakten modtager du ordensregler for lejemålet og ejendommen, hvori du skal bo til leje. Disse regler skal selvfølgelig overholdes.

Husdyrhold
Det fremgår af lejekontrakten, om husdyrhold er tilladt eller ej. Såfremt det er tilladt at holde husdyr i lejekontrakten, fremgår øvrige forhold omkring husdyrhold af husordenen.

Husholdningsaffald/Storskrald
Der skelnes mellem husholdningsaffald og storskrald.
Ved husholdningsaffald forstås det daglige affald fra husholdningen. Dette er f.eks. kartoffelskræller, madrester, småemballage fra f.eks. sæbe, tandpasta m.m.
Husholdningsaffald skal afleveres i affaldscontainere og beholdere, der er opstillet til formålet. Affald skal altid pakkes ind, før det lægges i beholder.
Ved storskrald forstås f.eks. kasserede møbler, papkasser og andet større emballage m.m.. Dette affald må ikke anbringes i de containere og beholdere, som er beregnet til husholdningsaffald, eller andetsteds på ejendommens arealer. Du skal selv sørge for, at disse effekter bliver kørt på genbrugsstationen.

Betaling af husleje
Futurum opkræver husleje via Betalingsservice (PBS). Du er derfor forpligtet til at lade lejen betale automatisk gennem Betalingsservice (PBS) eller betale girokortet som fremsendes hver måned.
Tilmeldingen til betalingsservice kan foretages i et pengeinstitut eller på postkontoret. Du skal blot tage indbetalingskortet fra en lejeopkrævning med til din bank eller på postkontoret, og bede dem om at tilmelde fremtidige opkrævninger til BETALINGSSERVICE.

Når du er tilmeldt til PBS, er du sikker på, at din leje også bliver betalt rettidigt, også når du holder ferie.

Vand/Varmeregnskab
Varme- og/eller Vandregnskabet opgøres for et år ad gangen. Det kan være forskelligt fra ejendom til ejendom, hvornår vand- og/eller varmeregnskabsåret begynder. Det fremgår af lejekontrakten, hvilken periode vand- og/eller varmeregnskabet følger. Hver måned opkræves der et á conto varme- og/eller vandbidrag sammen med lejen.
3-4 måneder efter varme- og/eller vandregnskabsårets afslutning, fremsendes regnskabet ud til lejerne. For meget eller for lidt indbetalt aconto-bidrag reguleres i huslejen måneden efter, at regnskabet er udsendt.
I ejendommens varmeforbrug indgår udgifter til varmeforsyning og energikonsulent. Når ejendommens varmeudgifter er opgjort, fordeles den mellem lejerne efter forbrug.
I ejendommens vandforbrug indgår alle udgifter til vandafledningsafgift og vandforbrug. Når ejendommens vandudgifter er opgjort, fordeles udgiften mellem lejerne efter forbrug.

TV- og antennebidrag
Tv- og antennebidrag varierer fra by til by og du kan derfor høre
nærmere om tv- og antennebidrag ved at kontakte os eller den lokale udbyder.

Forsikring
Du er som lejer forpligtet til at tegne en indboforsikring, der også dækker glas og kumme.
Skader der vedrører bygningen dækkes af udlejers bygnings/brandforsikring.

Fremleje
Det er ikke tilladt at fremleje lejemålet.

Futurum opkræver husleje via Betalingsservice (PBS). Du er derfor forpligtet til at lade lejen betale automatisk gennem Betalingsservice (PBS) eller betale girokortet, som fremsendes hver måned før den første.
Tilmeldingen til betalingsservice kan foretages i et pengeinstitut, via netbanke eller på postkontoret. Du skal blot tage indbetalingskortet fra en lejeopkrævning med til din bank eller på postkontoret og bede dem om at tilmelde fremtidige opkrævninger til BETALINGSSERVICE.

Når du er tilmeldt til PBS, er du sikker på, at din leje også bliver betalt rettidigt, også når du holder ferie.

Udlejer kan i lejeforholdet om beboelseslejligheder og enkelt værelser til beboelse ved lejemålets indgåelse som depositum kræve, et beløb svarende til indtil 3 måneders leje, jf. § 34 i lejeloven. Beløbet henstår til sikkerhed for lejerens forpligtigelser ved fraflytning.

Udlejer kan ved lejemålets indgåelse desuden kræve lejen forudbetalt for et tidsrum op til 3 måneder. Ved forudbetalt leje forstås i denne forbindelse det beløb, der umiddelbart inden de aftalte betalingsterminer henstår, som indbetalt hos udlejeren.

Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde depositum på afdragsordning.

Du kan opsige dit lejemål med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.
Hvis du ønsker at flytte før udløbet af opsigelsesperioden, vil vi forsøge at finde en ny lejer tidligere.
Opsigelsen skal sendes direkte til os og skal være underskrevet af alle de lejere, der har underskrevet lejekontrakten, og altid af begge ægtefæller, for at være gyldig.
Samtidig med opsigelsen, men senest 8 dage før fraflytning, skal du oplyse os om din nye adresse, således at vi kan fremsende flytteopgørelsen til dig.
Sammen med bekræftelsen på opsigelsen af dit lejemål vil du modtage indkaldelse til fraflytningssyn. Hvis fraflytningsdagen falder på en lørdag, en søndag eller en helligdag, holdes fraflytningssynet først den efterfølgende hverdag.

Klargøring af lejemål til fraflytningssynet
Inden fraflytningssynet skal du tømme dit lejemål og evt. kælderrum for alt dit indbo. I modsat fald vil lejemålet og tilhørende rum blive tømt af vores vicevært, og det medfører udgift til dig for det antal timer, som han skal bruge herpå. Det er ikke muligt at overdrage indbo til den nye lejer.
Rengøring
Lejemålet skal afleveres i ryddet og rengjort stand. Vi beder dig om at rengøre omhyggeligt, da vi ofte ser mangelfuld rengøring, specielt af komfur, emhætte, køleskab og bad. Hvis rengøringen er mangelfuld, er vi nødt til at lade et rengøringsfirma foretage rengøringen for din regning:

 • Vinduerne skal pudses ud- og indvendigt.
 • Trappen skal rengøres, dog ikke hvis udlejer står for trappevask.
 • Køleskab, komfur og evt. opvaskemaskine skal trækkes ud fra bagvægge og ud af skabe, så vi kan se, at der er rengjort bag de hårde hvidevarer.
 • Såfremt køleskabet slukkes, skal lågen stå åben for at undgå lugtgener.
 • Hvis du har en have, skal græsset være slået og hækken klippet.

Affald
Når man flytter, er der ofte nogle ting, som kasseres, og som man ikke ønsker at tage med til sin nye bolig.
Vi oplever ofte, at lejere efterlader gamle møbler, tæpper eller andet, og henstiller det ved affaldscontainerne, i ejendommens kælder eller et andet sted på ejendommens arealer.
Det er ikke tilladt. Sådanne effekter skal du selv bortskaffe, evt. som storskrald.

Egen istandsættelse inden fraflytning
I pressen har der været fremført kritik af, at udlejere anvender egne håndværksmestre, når en lejer flytter. Som lejer hos os, må du gerne vælge dine egne håndværksmestre, dog skal istandsættelsen være håndværksmæssig korrekt udført. Vi kræver altid, at dette bliver overholdt.
Hvis du ønsker at anvende egne håndværkere, skal arbejdet være færdigt inden fraflytningsdagen, som er 14 dage før lejemålets ophør.
Du skal benytte samme farver og samme kvalitet maling, som blev anvendt ved din indflytning. Du kan kontakte os omkring dette på telefon 64 40 37 00. Såkaldt “discount maling” må ikke anvendes.
Din lejekontrakt og din indflytningsrapport beskriver, hvorledes du overtog lejligheden, og beskriver derfor også, hvorledes den skal afleveres.

Spar penge
Ved fraflytning er der en række ”småting”, som du let kan ordne selv, men som er dyre, hvis vores håndværkere skal lave det samme arbejde. Her er nogle gode råd, som du kan følge:

 1. Er alle dine egne lamper nedtaget
 2. Er alle dine gardiner nedtaget
 3. Er der monteret muffer på samtlige lampeudtag, så der ikke er blottede ledninger
 4. Er der lys i de spotlys og lamper, som tilhører lejemålet
 5. Virker dørklokken ikke, skal batteriet evt. udskiftes
 6. Er fryser og køleskab afrimet og rengjort
 7. Er ventilatoren på badeværelset rengjort
 8. Er alle sier på vandhanerne til stede og afkalkede
 9. Er propperne i vaskene til stede og i orden, ellers skift dem
 10. Er alle uoriginale viskestykke- og håndklædeholdere blevet fjernet
 11. Se efter, at der ikke er efterladt service eller andre personlige effekter i skabene
 12. Er bradepander og andet tilbehør til ovnen rengjort og til stede
 13. Er filtret i emhætten gjort rent, så der ikke er fedtrester tilbage
 14. Skift pæren i emhætten, hvis den ikke virker
 15. Skift pæren i ovnen, hvis den ikke virker – Bemærk, at ovnpæren er en speciel pære, som kan købes i hårde hvidevarer butikker.
 16. Husk at samle alle nøglerne til lejemålet, postkasse m.v. sammen, da de skal afleveres ved fraflytningssynet. Dette gælder også eventuelle vaskekort .

Din nye adresse
I lejeloven er det bestemt, at du senest 8 dage før fraflytning skal oplyse din nye adresse til os.

Fraflytningssyn
Ved fraflytningsynet mødes du og Futurums synsmand i lejemålet.
Vi anbefaler, at du medbringer lejekontrakt, indflytningsrapport og eventuelle andre skriftlige aftaler vedr. istandsættelse ved synet.
Du og synsmanden gennemgår lejemålet i fællesskab, og fraflytningsrapporten udfyldes.
Hvis du allerede selv har ladet lejligheden male, bliver arbejdet kontrolleret, og i tilfælde af mangler bliver det anført i fraflytningsrapporten, så vores malermester efterfølgende kan rette eventuelle svipsere.
Hvis du har valgt, at vi skal tage os af istandsættelsesarbejderne, bliver arbejdernes omfang noteret i fraflytningsrapporten.
Normalt opnås der hurtigt enighed om fraflytningsrapporten, som herefter underskrives af dig og synsmanden. Du får udleveret en kopi af fraflytningsrapporten ved fraflytningssynet.

Aflæsning af lejemålets målere
Vi sørger for aflæsning af alle målere og sender aflæsningerne ind til forsyningsselskaberne.

Flytteopgørelse
Ca. 8 uger efter lejemålets ophør, sender vi en flytteopgørelse til dig.
På flytteopgørelsen vil depositum, forudbetalt leje, diverse udgifter m.m. være opgjort.
Dit eventuelle tilgodehavende vil blive overført til en af dig oplyst konto.

Vi har i opsigelsesperioden brug for din hjælp, når vi skal fremvise lejligheden til potentielle nye lejere.

I nogle tilfælde fremgår det af din lejekontrakt, hvornår du skal fremvise lejligheden. Hvis det ikke står i din lejekontrakt, fremgår det af lejelovens § 97, at du har pligt til at fremvise lejligheden hver anden hverdag i 2 timer på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse.

Lejligheden er nyistandsat ved indflytningen. Det vil sige, at vægge, lofter, træværk, rør, radiatorer m.m. er malet, og det bestræbes, at lejer overtager lejligheden i fejlfri stand.
Inden 2 uger efter lejemålet er begyndt, skal der laves et indflytningssyn og en indflytningsrapport. Her kan du påpege eventuelle fejl og mangler, som skrives ned, og indflytningsrapporten underskrives herefter af dig og af synsmanden.
Væsentlige mangler bliver straks afhjulpet, og uvæsentlige mangler bliver registreret, så du ved fraflytningen ikke kommer til at betale for udbedring af mangler, der var tilstede ved lejemålets begyndelse.
Efter indflytningen har du 14 dage til at fremkomme med yderligere fejl og mangler, som du ønsker noteret på dit lejemål.

Opsigelse af lejemål skal ske skriftligt til udlejningsafdelingen iht. gældende frist, jvf. lejekontrakten. Opsigelsesblanket kan sendes via almindelig post eller pr. e-mail til info@futurum.dk. Det er også muligt at opsige online ved hjælp af NemID.

Begge opsigelsesblanketter findes her

Opsigelsen skal være underskrevet af alle parter, der fremgår på lejekontrakten (dvs. den skal indscannes, hvis den sendes pr. mail). Opsigelsen behandles først, når den skriftlige opsigelse med alle underskrifter er modtaget. Ifølge lejekontraktens § 7 skal der foregå en fælles besigtigelse/flyttesyn af lejemålet ved fraflytning. Forud for flyttesynet bedes du aflevere lejemålet i samme stand som ved overlevering.

Skader på eksempelvis rør og installationer tager ikke hensyn til normal arbejdstid. De kan dukke op, når man mindst venter det – og så er det rart at være godt forberedt.

Lejerne bedes kontakte vagten på tlf. 32 42 10 46 ved opsættende forhold og nødsituationer – uden for vores normale åbningstid.

Futurum sikrer, at akutte situationer håndteres professionelt og at der handles ud fra de aftalte retningslinjer.

En akutskade definerer vi som:

 • En skade, der ikke kan afvente en udbedring eller begrænsning
 • En skade, hvor der er fare for lejers/lejernes sikkerhed
 • En skade, som vil vokse i omfang og udgift, hvis den ikke udbedres øjeblikkeligt.

Lejers vedligeholdelsespligt
Har du som lejer selv vedligeholdelsespligten, skal du sørge for udbedring og betale for reparationen.
Er der sket en skade i din lejlighed, som du er skyld i pga. forkert brug eller misligholdelse, skal du selv betale for udbedringen. Det gælder uanset hvilken vedligeholdelsesordning, du har aftalt.
Eksempler på sådanne skader er vandhaner, badekar og toiletter, der er blevet ødelagt af kalk- og rustaflejringer, eller en rude du har slået stykker.

Som lejer skal du som udgangspunkt selv bekæmpe evt. skadedyr i og omkring lejemålet. Du kan finde mere information om de forskellige typer skadedyr, og hvordan du bekæmper dem, i listen herunder.

Dræbersnegl (Iberisk skovsnegl)

Gåsebiller

Hvepse (gedehamse)

Kakerlakker

Muldvarpe

Mosegrise

Murbier

Mus

Myrer

Mår

Sølvfisk

Ørentviste

Du kan få et godt indeklima og udgå skimmelsvamp i din bolig, hvis du følger nedenstående råd.

 • Luft ud 3 gange dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter (især i badeværelse, køkken og soveværelse)
 • Luft ud efter madlavning og andre fugtgivende aktiviteter.
 • Luft også ud, selv om det regner.
 • Tænd emhætten, når du laver mad og læg låg på gryderne.
 • Hæng ikke tøj til tørre i boligen
 • Hold udluftningsventiler i vinduer og ydervægge åbne
 • Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter
 • Få selv små vandskader repareret hurtigt
 • Hvis du har ventilationsanlæg, så sørg for, at det vedligeholdes og rengøres. Sørg også for, at filtrene skiftes efter firmaets anvisning.
 • Tilstræb ca. 20 grader C i alle rum.
 • Luk døre til badeværelset, når der bades, og tør op, og luft ud.

Tilkaldevagt på 32 42 10 46

Ved akut opståede problemer udenfor den normale kontortid kan man via tilkaldevagten få hjælp til akutte opståede skader. Udenfor normal kontortid vil sige aften, nat og weekend.
Tilkaldevagten er kun til akutte skader, som kræver øjeblikkelig hjælp som for eksempel:

 • Ingen varme i hele lejligheden
 • Brud på vandforsyningen
 • Brud på varmeforsyningen
 • Stoppede faldstammer
 • Manglende strøm i hele lejligheden

Ved øvrige skader kontaktes kontoret. Det gælder skader som for eksempel:

 • Dryppende vandhaner
 • Løbende toiletter
 • Skiftning af sikringer

Øvrige nyttige telefonnumre:

Lægevagten tlf. 70 11 07 07
Falcks nøgleservice tlf. 70 10 20 30
Alkolinien (Anonym og gratis) tlf. 80 33 06 10
Børnetelefonen (Anonym og gratis) tlf. 35 55 55 55

Snerydning og saltning på fællesarealer (hvor der er mere end én lejer, der bruger arealet), påhviler udlejer.

Bekæmpelsen udføres, når der er faldet sne i et sådant omfang, at sneen forhindrer en normal afvikling af færdsel.

Normalt vil tidsrammen for bekæmpelse være kl. 7 morgen til kl. 22.00 aften. Dog kan forskellige forhold ændre denne tidsramme.

Glatførebekæmpelse foretages som udgangspunkt ved saltning og ikke ved grusning.

Som lejer er du forpligtet til fejning og glatførerbekæmpelse, inkl. snerydning og saltning af udenomsareal, som omfatter lejemålet.

Isslag:

Isslag kan ikke bekæmpes på forhånd, men vi er opmærksomme på dette, og vil bekæmpe det, så hurtigt det lader sig gøre.

Informationerne er vejledende, og derfor kan der forekomme uoverensstemmelser med lejekontrakten. I dette tilfælde vil ordlyden i lejekontrakten være gældende.

På borger.dk finder du bla. vejledninger om Boligstøtte, Børnebidrag, Digital Post, Flytteanmeldelse, Folkepension, mv.

Selvbetjening

Ny lejer

Sikker indsendelse af informationer til lejekontrakt

Ansøgning om hund

Ansøg om tilladelse til at holde en hund

Ansøgning om kat

Ansøg om tilladelse til at holde en kat

Opsigelse

Udfyld og send opsigelse af lejemål

Har du spørgsmål til os?

Vi vil meget gerne hjælpe ved tvivlsspørgsmål, og derfor kan vi kontaktes mandag-fredag kl. 8.30-12.30 på telefon 64 40 37 00 eller De kan sende os en e-mail på info@futurum.dk

Du kan også udfylde formularen nedenfor, så kontakter vi dig.  Sine Lindberg, Udlejningschef

  Kontakt os

  Du ringer. Vi uddyber.
  Vi er glade for vores hjemmeside, men er godt klar over den ikke giver det fulde billede. Du har måske brug for at høre mere om os eller møde os ansigt til ansigt. Begge dele er vi fortalere for. Så vi lover at tage telefonen, så snart du ringer.

  Tlf: 64 40 37 00